Scroll Top

Klimatológovia sa zhodujú, že klimatická zmena je spôsobená ľudskou aktivitou, nie Slnkom ani sopkami

Klimatológovia sa zhodujú, že klimatická zmena je spôsobená ľudskou aktivitou, nie Slnkom ani sopkami - Featured image

Author(s): Robert BARCA, AFP Slovensko

Poprední vedeckí experti sa zhodujú na tom, že ľudská aktivita spojená najmä so spaľovaním fosílnych palív či ničenia lesov je hlavnou príčinou otepľovania globálnej klímy. Napriek tomu zdieľali od júla 2022 desiatky tisíc slovenských používateľov video s americkým skeptikom, ktorý šíril nevedecké a nepravdivé informácie o zmenách klímy a ľudí, ktorí veria ľudskému vplyvu na globálnu klímu, označil za „vymyté mozgy“ alebo za „hlupákov“. Konsenzus v súčasnej vede však takéto tvrdenia popiera, podľa popredného českého klimatológa ide v prípade virálneho videa o „naprostý nezmysel“.

Viac ako 6600 používateľov Facebooku zdieľalo príspevok, ktorý bol 30. júla 2022 uverejnený na profile slovenského politického analytika Jána Baránka s titulkom „MALÝ PRÍSPEVOK K VEĽKÉMU HOAXU – CO2“. Príspevok obsahuje šesť a pol minútové video, v ktorom muž s menom Douglas Vogt tvrdí, že klimatická zmena nesúvisí s ľudskou činnosťou, ale je výsledkom dlhodobých a rozsiahlych geologických a vesmírnych javov.

Vogt sa v úvode videa predstaví ako výskumný geológ. V popise videa na Facebooku je predstavený ako „vedecký spisovateľ, geológ, profesionálny člen Americkej geologickej spoločnosti“.

Snímka nepravdivého príspevku vyhotovená 3. novembra 2022

Vogt vo videu uvádza niekoľko vyhlásení, ktoré sú v priamom rozpore s uznávanými vedeckými poznatkami o príčinách globálneho otepľovania. Napríklad nepravdivo tvrdí, že ľudia sú príliš bezvýznamní na to, aby mali vplyv na klímu Zeme. Tvrdí, že za nárast svetových teplôt môže Slnko, „tisíce rokov trvajúce geologické a sopečné cykly“ alebo „otočenie magnetických pólov“.

„Myslíte si, že by mravce na tomto smietku prachu (na Zemi) mohli mať vplyv na globálne otepľovanie? Nie, je to Slnko,“ hovorí vo videu slovenský hlas, ktorý prekladá Vogtove slová z angličtiny. „Toto je IQ test. Ak ste príliš hlúpi toto chápať, máte vládami dôsledne vymytý mozog. Keď si myslíte, že globálne otepľovanie je spôsobené vaším autom, vašou pecou, vaším prílišným dýchaním a kravskými prdmi, ste príliš hlúpi pre túto diskusiu.“

Poprední vedci sa zhodujú, že za otepľovanie klímy môže človek

Hlavná svetová vedecká autorita v oblasti klimatických zmien, Medzivládny panel OSN pre zmenu klímy (IPCC), v tretej kapitole svojej Šiestej hodnotiacej správy uvádza, že je „jednoznačné, že vplyvom človeka sa atmosféra, oceán a pevnina od predindustriálneho obdobia oteplili“.

„Človekom vypúšťané skleníkové plyny sú hlavnou príčinou pozorovaných zmien horúcich a chladných extrémov v celosvetovom meradle (to je doslova isté) a na väčšine kontinentov (to je veľmi pravdepodobné),“ uvádza sa v Šiestej hodnotiacej správe, ktorá predstavuje najaktuálnejšie a najkomplexnejšie hodnotenie vedeckých poznatkov o zmene klímy.

Správa publikovaná v období od augusta 2021 do apríla 2022 obsahuje hodnotenia stoviek štúdií. Pracovalo na nej 721 odborníkov z 90 krajín pozvaných zo strany IPCC. Postup IPCC je vysvetlený aj na webovej stránke Fakty o klíme, kde sú taktiež k dispozícii zhrnutia hodnotiacich správ IPCC aj v češtine.

Snímka zo stránky faktyoklime.sk vyhotovená 8. novembra 2022

 

Americký Národný úrad pre oceány a atmosféru (NOAA) taktiež tvrdí, že ľudská činnosť spôsobuje globálne otepľovanie tým, že „zosilňuje prirodzený skleníkový efekt Zeme“. To zahŕňa vypúšťanie skleníkových plynov ako „oxid uhličitý, metán, oxid dusný, ozón a rôzne chlór-fluórované uhľovodíky“, ktoré zachytávajú teplo. Z nich „najväčšie obavy vyvoláva oxid uhličitý“, pretože má väčší celkový vplyv na otepľovanie ako ostatné plyny spolu.

Snímka z webovej stránky Climate.gov (spravovanej NOAA) vyhotovená 8. novembra 2022

Podľa NOAA je otepľovanie pozorované v posledných desaťročiach príliš rýchle na to, aby súviselo so zmenami na obežnej dráhe Zeme, a príliš veľké na to, aby bolo spôsobené slnečnou aktivitou. „Nárast pôsobenia v dôsledku týchto aktivít (emisií skleníkových plynov) ďaleko prevýšil relatívne malý čistý nárast spôsobený prírodnými faktormi, ktoré zahŕňajú zmeny energie zo Slnka a ochladzovací účinok sopečných erupcií.“

„V podstate všetci klimatológovia sa zhodujú, že nárast týchto plynov, ktoré zadržiavajú v atmosfére teplo, je hlavnou príčinou nárastu priemernej globálnej teploty o 1,8 °F (1,0 °C) od konca 19. storočia,“ uvádza americký úrad.

 

„Klimatologická komunita sa zhoduje na tom, že klimatická kríza je skutočná a spôsobená človekom,“ povedal v auguste 2021 pre agentúru AFP Aiko Vogt, profesor na Inštitúte meteorológie a geofyziky na Viedenskej univerzite. „Za súčasné klimatické zmeny je v dominantne zodpovedný človek,“ dodal Stefan Brönnimann z Inštitútu geografie na Univerzite v Berne.

„Naprostý nezmysel“

Tím AFP Fakty oslovil v súvislosti s virálnym nepravdivým videom Petra Dobrovolného, profesora z Geografického ústavu Prírodovedeckej fakulty Masarykovej univerzity, ktorý pracuje aj pre CzechGlobe, Ústave výskumu globálnej zmeny Akadémie vied ČR.

„Z pohľadu klimatológie sa jedná o naprostý nezmysel,“ uviedol Dobrovolný v emaile pre AFP 17. augusta 2022.

„Hlavnou príčinou súčasnej globálnej zmeny klímy je rýchly rast koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére, predovšetkým od druhej polovice 20. storočia. Je isté, že zosilňovanie skleníkového efektu súvisí so spaľovaním fosílnych palív a je teda antropogénneho pôvodu. V dôsledku toho dochádza k zosilňovaniu prirodzeného skleníkového efektu a k otepľovaniu Zeme. Následne sa menia ďalšie súčasti klimatického systému – dochádza k zmene klímy,“ povedal Dobrovolný.

Hasič bojuje s požiarom v San Bernardino National Forest, California, 7. september 2022

 

Dobrovolného sme sa spýtali taktiež na Vogtove tvrdenia o úlohe magnetických pólov, vulkanických cyklov a slnečnej aktivity. „Na základe priamych meraní aj modelových simulácií bolo dokázané, že súčasné zmeny ostatných hlavných klimatotvorných faktorov (slnečná činnosť, vulkanická činnosť, zmeny charakteru aktívnych povrchov atď.) nie sú schopné vysvetliť súčasný vzostup globálnych teplôt na Zemi,“ povedal Dobrovolný.

Dobrovolný odmietol tvrdenia, podľa ktorých je príčinou súčasných klimatických katastrof zvýšená sopečná činnosť. „V záznamoch ľadovcových jadier z Grónska i Antarktídy možno skutočne nájsť informácie o zvýšenej vulkanickej činnosti zo začiatku Holocénu (približne pred 12-tisíc rokmi). Takých období však v zázname existuje celé množstvo, pretože viac či menej intenzívna vulkanická činnosť prebieha na Zemi neustále. Keby bola súčasná vulkanická aktivita vysoká, spôsobovala by skôr ochladzovanie atmosféry,“ uviedol.

Dodal, že ani krátkodobé, ani dlhodobé zmeny v množstve a intenzite slnečného žiarenia nie sú príčinou súčasnej globálnej zmeny klímy. Podľa jeho slov nie je príčinou ani prepólovanie magnetického poľa Zeme, pretože v posledných desaťročiach k žiadnej takejto zmene nedošlo.

Agentúra AFP už v minulosti pri iných príležitostiach, napríklad tu alebo tu, uviedla na pravú mieru, že Slnko nie je príčinou otepľovania klímy na Zemi. Slnečná aktivita v skutočnosti v posledných desaťročiach stagnuje alebo dokonca klesá.

Ako pripomína NASA na stránke venovanej vplyvu slnečných cyklov na zemskú klímu, „vedci sa zhodujú, že slnečný cyklus a s ním spojené krátkodobé výkyvy v intenzite žiarenia nie sú hlavnou hnacou silou klimatických zmien, ktoré v súčasnosti pozorujeme na Zemi“. „Energetický výdaj zo Slnka sa počas cyklu mení len o 0,15 %, čo je menej, ako by bolo potrebné na spôsobenie klimatických zmien, ktoré pozorujeme,“ uvádza.

„Výkyvy slnečného žiarenia majú vplyv na klímu. Avšak zmeny, ktoré sme pozorovali v posledných storočiach v súvislosti so slnečnou energiou, sú malé a nestačia na vysvetlenie teplotných zmien, ktoré pozorujeme v súčasnosti. V posledných desaťročiach došlo skôr k poklesu slnečnej aktivity,“ zhrnul pre AFP 31. marca 2022 Frank Pattyn, riaditeľ Glaciologického laboratória na Free University of Brussels.

Americká geologická spoločnosť sa dištancuje

Hoci Vogt tvrdí, že je „profesionálnym členom“ Americkej geologickej spoločnosti, táto organizácia pre agentúru AFP Fakty uviedla, že s jeho tvrdeniami o klíme nesúhlasí.

„Nie, postoje prezentované v tomto videu NEREFLEKTUJÚ oficiálne stanoviská Geologickej spoločnosti Ameriky,“ uviedol riaditeľ komunikácie GSA Justin Samuel prostredníctvom e-mailu z 5. októbra. Potvrdil však, že Vogt je členom GSA viac ako 25 rokov.

Samuel zdôraznil oficiálne stanovisko GSA k zmene klímy. V ňom sa uvádza: „Globálna klíma sa v poslednom čase otepľuje v reakcii na zvyšujúcu sa koncentráciu skleníkových plynov, najmä oxidu uhličitého (CO2), pričom (…) ľudské aktivity (najmä emisie skleníkových plynov) sú dominantnou príčinou rýchleho otepľovania od polovice 20. storočia, zatiaľ čo ostatné prírodné faktory prispievajú nanajvýš okrajovo.“

Snímka webovej stránky GSA vyhotovená 7. novembra 2022

Podľa webstránky organizácie stojí ročné profesionálne členstvo 110 dolárov a podmienkou je „minimálne bakalársky titul v geológii alebo príbuznom odbore, alebo zodpovedajúca pracovná skúsenosť“. Na otázku, či je kvalifikácia uchádzačov o profesionálne členstvo akýmkoľvek spôsobom preverovaná, však zástupcovia GSA agentúre AFP odpovedali, že pri podávaní žiadostí o členstvo „dodržiavajú len systém oprávnenosti na základe čestného prehlásenia“.

Pôvod videa: Sieť popierajúca klimatickú zmenu

Vo videu s Vogtom vidieť logá s nápisom „Creative Society“. Jednoduchým vyhľadaním podľa kľúčových slov môžeme nájsť organizáciu s rovnakým názvom a logom, ktorá pôsobí v 50 jazykoch, v slovenčine pod názvom „Tvorivá spoločnosť“. Sama seba označuje za „projekt celého ľudstva, ktorý poskytuje príležitosť priviesť našu civilizáciu v čo najkratšom čase mierovou cestou na nový stupeň evolučného rozvoja“.

Ďalším vyhľadávaním sme zistili, že 7-minútová verzia Vogtovho videa pochádza z 11-hodinového YouTube streamu, ktorý bol zverejnený na youtubovom kanáli Creative Society 7. mája 2022. Kanál zverejnil 3. júna aj kompletný rozhovor s Vogtom.

Na rôznych slovenských kanáloch tejto skupiny na sociálnych sieťach bolo video s Douglasom Vogtom, prípadne jeho zostrihané verzie, zdieľané viackrát. Prvú verziu videa nahovorenú do slovenčiny zdieľala FB stránka „Tvořivá společnost – Tvorivá spoločnosť – Creative Society“ 9. júla 2022, pričom ďalej tento príspevok zdieľalo viac ako 4200 používateľov. Zostrihané verzie sa objavili na profiloch Tvorivej spoločnosti aj na Facebooku, Instagrame alebo TikToku.

Snímka nepravdivého FB príspevku vyhotovená 19. augusta 2022

V apríli 2022 informovala britská BBC, že sieť Creative Society šíri klamlivé informácie o otepľovaní klímy. BBC uviedla, že organizácia má priaznivcov vo viac ako 100 krajinách, ale zdá sa, že najpopulárnejšia je vo východnej a strednej Európe.

V článku, ktorým BBC vyvrátila nepravdivé tvrdenia, sa uvádza, že Tvorivá spoločnosť popiera základné fakty o zmene klímy prostredníctvom svojej siete viac ako 200 účtov na rôznych sociálnych platformách.

 

Napojenie na „ukrajinské spirituálne hnutie“

Podľa „Dohody o ochrane osobných údajov“ webová stránka Creative Society ukladá cookie súbory alebo osobné údaje návštevníkov pomocou automatizovaného systému, ktorý vlastní „Občianske združenie ‘ALLATRA INTERNATIONAL PUBLIC MOVEMENT’“ so sídlom na Ukrajine.

Video s Douglasom Vogtom bolo 4. septembra 2022 zdieľané aj FB stránkou „AllatRa TV Česko-Slovensko“, pričom len tento príspevok nazbieral viac ako 2300 zdieľaní.

Hnutie AllatRa aktívne propaguje nepodloženú pseudovedu a aj v slovenčine či češtine šíri divoké konšpiračné teórie o mimozemšťanoch či reptiliánoch, ktorí sú vraj súčasťou tajných svetových elít. V minulosti hnutie označili za „náboženskú sektu“ český portál manipulatori.cz, ruský portál ren.tv alebo ukrajinská tlačová agentúra Unian.

Fact Checker Logo
Pôvodne uverejnené tu.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.