Scroll Top

Nemecko nenúti ukrajinských utečencov hlásiť svoj majetok a predávať svoje autá

Nemecko nenúti ukrajinských utečencov hlásiť svoj majetok a predávať svoje autá - Featured image

Author(s): Robert BARCA, AFP Slovensko

Viac ako 19-tisíc slovenských používateľov zdieľalo v máji 2022 tvrdenia, podľa ktorých ukrajinským utečencom v Nemecku od 1. júna „končí voľný pohyb“ a budú povinní hlásiť všetok svoj majetok nemeckým úradom, inak budú čeliť trestnej zodpovednosti. Tieto tvrdenia sú však nepravdivé. Overili sme ich prostredníctvom otvorených oficiálnych zdrojov a kontaktovali sme aj Spolkové ministerstvo práce a sociálnych vecí. Od 1. júna 2022 budú mať ukrajinskí utečenci v Nemecku v skutočnosti možnosť poberať vyššie sociálne dávky ako doteraz.

Takmer 19-tisíc používateľov zdieľalo príspevokslovenského súkromného profilu zo 7. mája 2022, podľa ktorého vraj Nemecko k 1. júnu 2022 „končí voľný pohyb ukrajinských utečencov“.

Podľa príspevku budú ukrajinskí utečenci taktiež od tohto dátumu povinní „nahlásiť všetky svoje finančné prostriedky a všetok osobný majetok“, pričom pokiaľ ide o osobné vozidlá, „ak hodnota vozidla presiahne 7500 eur, je majiteľ povinný auto predať a žiť z týchto peňazí“. Autor príspevku dodáva, že v prípade „podvodu a zatajenia finančných prostriedkov alebo nehnuteľností, budú ukrajinskí utečenci čeliť trestnej zodpovednosti“.

Snímka nepravdivého FB príspevku vyhotovená 16. mája 2022

Obdobné tvrdenia sa šírili na Facebooku aj v češtineči bulharčine.

Tvrdenia tak vytvárajú dojem, že od 1. júna bude musieť každý jeden ukrajinský vojnový utečenec v Nemecku nahlásiť úradom výšku svojho majetku, inak môže byť trestne stíhaný.

Takéto tvrdenia sú však nepravdivé. Nemecko od 1. júna umožnítým príchodzím ukrajinským utečencom, ktorí sa budú uchádzať o pomoc vo forme sociálnych dávok, po splnení podmienok prístup k rovnakým schémam sociálnej pomoci, aké majú aj ostatní nemeckí občania či azylanti, čím budú mať vo výsledku k dispozícii viac finančnej pomoci ako doteraz. Nahlásenie výšky príjmu či hodnoty použiteľného majetku je súčasťou kritérií uchádzania sa o sociálnu pomoc, avšak nie je povinnosťou pre všetkých utečencov.

Agentúra AFP sa spojila s nemeckými úradmi, ktoré nám potvrdili že povinnosť nahlásiť majetok či finančné prostriedky sa vzťahuje iba na tých, ktorí majú záujem o finančnú pomoc a ktorí vedia preukázať, že sú v hmotnej núdzi, a nie na všetkých prichádzajúcich utečencov pred vojnou.

Zdroj tvrdení

Zdrojom pre tvrdenia má byť aj podľa autora virálneho príspevku video v ruštine, ktoré sa šírilo aj na ruskej sociálnej sieti V Kontakte, no pochádza pôvodne z TikToku.

Používateľ s menom „martirosov8“ ho na tejto sociálnej sieti zdieľal 3. mája 2022 a po rusky v ňom rozpráva rovnaké alebo obdobné tvrdenia, aké sa objavujú aj v príspevkoch na Facebooku.

Konkrétne v tomto videu hovorí: „Pre utečencov z Ukrajiny, ktorí sú v Nemecku a majú peniaze, sa hra skončila. Od 1. júna budú všetci ukrajinskí utečenci preložení do sociálnych štruktúr na úradoch práce. A tam budú povinní priznať svoj hnuteľný a nehnuteľný majetok.“

Snímka nepravdivého videa uverejneného na TikToku vyhotovená 20. mája 2022

Autor videa taktiež tvrdí, že ukrajinskí utečenci budú musieť predať svoje osobné vozidlo, ak je vyššej hodnoty.

„Ohľadom áut by som rád zdôraznil, že ak vaše auto nemá hodnotu vyššiu ako 7500 eur, máte právo ponechať si ho pre seba a zároveň poberať sociálne odvody. Ak má hodnotu viac ako 7500 eur, tak ste povinný ho predať a žiť z týchto peňazí.“

V prípade „odhalenia klamstva či zatajenia finančných prostriedkov alebo hnuteľného či nehnuteľného majetku“ budú vraj podľa autora videa ukrajinskí utečenci taktiež trestne zodpovední, pričom nemecká strana vraj „bude žiadať po Ukrajine správu o majetku všetkých ukrajinských občanov, ktorý je ešte stále na Ukrajine“.

Akopíšeukrajinský fact-checkerský portál StopFake, ktorý taktiež vyvrátil toto tvrdenie, daný používateľ zdieľal nepravdivé správy už v minulosti. Na toto nepravdivé tvrdenie upozornil aj český portál Manipulátoři.

Realita: Nemecko „neukončilo“ voľný pohyb utečencov

Na úvod je nutné uviesť, že nie je pravda, že by Nemecko akýmsi spôsobom „filtrovalo“ prichádzajúcich ukrajinských utečencov.

Ako sa uvádza na „Germany4Ukraine.de“, oficiálnej stránke zriadenej na pomoc ukrajinským utečencom, Nemecko prijíma všetkých utečencov z Ukrajiny, pričom vďaka výnimke Federálneho ministerstva vnútraz 9. marca 2022 títo v súčasnosti nepotrebujú ani platné víza, ani požiadať o azyl, ani biometrický pas – a to až do 31. augusta 2022.

Do tohto dátumu (za súčasných podmienok) je však nutné, aby sa príchodzí utečenci z Ukrajiny registrovali a požiadali o dočasnú ochranu v súlade s Článkom 24 Zákona o pobyte, ak si chcú svoj pobyt predĺžiť aj po 31. auguste. Tento spôsob nahrádza nutnosť uchádzať sa o azyl a ide o spoločný postupkrajín EÚ odsúhlasený Radou EÚ 4. marca, pričom štatút dočasnej ochrany trvá najmenej jeden jeden a najviac tri roky.

Žiadosť o povolenie k pobytu je potrebná, ak majú záujem o zabezpečenie či sprostredkovanie ubytovania, o zamestnanie, bezplatnú (nepohotovostnú) zdravotnú starostlivosť, sociálne benefity či dávky v hmotnej núdzi.

Realita: Viac pomoci ukrajinským utečencom od 1. júna

Ako sa uvádza na stránkach Spolkového ministerstva práce a sociálnych vecí, pokiaľ príchodzí utečenci požiadajú o dočasnú ochranu (prípadne o azyl) a splnia podmienky, majú nárok na dávky v hmotnej núdzi a ďalšie sociálne dávky.

Až do 1. júna 2022 je táto pomoc vyplácaná v súlade so Zákonom o azylových dávkach alebo tzv. „AsylbLG“ (Asylbewerberleistungsgesetz).

Už začiatkom aprílasa však spolková vláda spoločne s jednotlivými spolkovými krajinami dohodli, že od 1. júna budú mať vojnoví utečenci z Ukrajiny nárok na širšie základné zabezpečenie.

Od tohto dátumu totiž budú mať utečenci z Ukrajiny, ktorí potrebujú pomoc, možnosť poberať vyššie sociálne dávky v súlade so Sociálnym zákonníkom (konkrétne Kniha IIa Kniha XII). To im umožní uchádzať sa napr. aj o dávky v nezamestnanosti v rámci schémy „Hartz IV“ a poskytne im lepší prístup k zdravotnej starostlivosti, keďže sa s nimi bude zaobchádzať ako už s uznanými žiadateľmi o azyl, prípadne akýmikoľvek inými občanmi Nemecka, pokiaľ ide o dávky v hmotnej núdzi.

Ako sa uvádza na oficiálnej stránke Germany4Ukraine, predpokladom pre tento typ pomoci je, že utečencom „úrady odobrali odtlačky prstov a odfotografovali ich, že požiadali o dočasnú ochranu; že im bolo vydané povolenie o dočasnom pobyte alebo provizórne povolenie o dočasnom pobyte alebo; a že spĺňajú ostatné požiadavky na poberanie dávok podpory základného príjmu podľa Knihy II alebo Knihy XII Sociálneho zákonníka“.

„Prechod na poskytovanie dávok podľa Sociálneho zákonníka zabezpečí v budúcnosti komplexnú pomoc na zabezpečenie životných nákladov, na zdravotnú starostlivosť a integráciu,“ píše sa na stránke.

„Aby sa utečencom uľahčila integrácia, budú môcť okamžite začať pracovať a obmedzenia ďalšieho pobytu sa zmiernia (…),“ uvádza stránka.

Ako sa píše na stránke HandbookGermanyfinancovanej Federálnym úradom komisára pre migráciu, utečencov a integráciu, „nové úpravy znamenajú, že od 1. júna 2022 sa príspevok zvýši. (Utečenci) budú mať tiež nárok na zdravotné poistenie a dostanú ďalšiu pomoc pri integrácii na nemeckom trhu práce“.

Kvôli prebiehajúcej vojne má mnoho Ukrajincov v Nemecku nárok na pomoc, aj keď majú majetok na Ukrajine.

Snímka zo stránky Spolkového ministerstva práce a sociálnych vecí vyhotovená 24. mája 2022

„Pri posudzovaní potreby pomoci sa teda zohľadňuje príjem a majetok osoby, ak k nim však má skutočne prístup. Nie všetky príjmy a majetok osoby sa počítajú; platia rôzne výnimky. V súčasnosti sa predpokladá, že k majetku, ktorý sa nachádza na Ukrajine, nemajú (tieto osoby) prístup. Uplatňuje sa naň preto výnimka,“ píše sa na stránke ministerstvaa na stránke Germany4Ukraine.

Z uvedeného je zrejmé, že výšku príjmov a majetku nemusia nahlasovať všetci ukrajinskí utečenci, ktorí prišli na územie Nemecka, ale len tí, ktorí si nedokážu pokryť životné náklady – od tých sa očakáva, že patrične preukážu, že sa nachádzajú v stave hmotnej núdze.

Ministerstvo: Ak nežiadate o dávky, nikto po vás nebude chcieť priznanie príjmu či majetku 

Tím AFP Fakty oslovil s konkrétnymi otázkami priamo Spolkové ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Hovorca ministerstva Dominik Ehrentrautv emaile uviedol: „Od 1. júna 2022 sa bude Kniha II Sociálneho zákonníka primárne vzťahovať na zabezpečenie životného minima ľudí, ktorí utiekli z Ukrajiny (ak sú splnené podmienky). Výška dávok sa určuje podľa rovnakých právnych predpisov ako pre akýchkoľvek iných ľudí žijúcich v Nemecku, ktorí potrebujú pomoc, bez ohľadu na národnosť alebo pôvod.“

„To, či a do akej miery niekto potrebuje pomoc, závisí najmä od jeho príjmu a majetku. Tento princíp platí aj pri AsylbLG. Je nepravdepodobné, že by skupina osôb, ktorých sa má táto pomoc týkať, vo väčšine prípadov mala prístup k použiteľnému majetku a použiteľnému príjmu,“ uviedol Ehrentraut v súvislosti s ukrajinskými utečencami prichádzajúcimi do Nemecka.

Opýtali sme sa aj na okolnosti predaja vlastného majetku či osobných vozidiel, ktoré sa spomínali vo virálnych príspevkoch na sociálnych sieťach.

Ehrentraut vysvetlil, že okrem všeobecných predpisov v súčasnosti platí aj zjednodušený prístup k benefitom v rámci Knihy II a Knihy XII z dôvodu pandémie COVID-19. čo znamená, že sa zvýšila aj hranica hodnoty majetku, ktorý by sa teoreticky mal odpredávať, pokiaľ by utečenci žiadali o dávky v rámci HartzIV: „Po dobu 6 mesiacov sa berie do úvahy len signifikantný majetok – pre fyzické osoby od hodnoty 60 000 eur. To znamená, že recyklácia motorových vozidiel by sa vôbec nemala bežne zvažovať a všetok majetok pod touto hranicou sa bude pri posudzovaní ignorovať.“

Ehrentraut pre AFP tiež potvrdil, že doloženie príjmu či majetkových pomerov sa týka len tých, ktorí majú záujem o sociálnu pomoc či dávky v hmotnej núdzi. „Ak sami nepožiadate o štátne dávky, nikto od vás nebude žiadať priznanie príjmu či majetku. To isté platí aj pri AsylbLG,“ uzatvára Ehrentraut.

Tieto tvrdenia zapadajú do nepravdivého naratívu, ktorého cieľom je vzbudiť nevraživosť voči ukrajinským utečencom. V minulosti sme vyvrátili aj iné dezinformácie súvisiace s ľuďmi utekajúcimi pred vojnou na Ukrajine napríklad tuči tu. Všetky naše články súvisiace s vojnou na Ukrajine nájdete na tomto odkaze.

Fact Checker Logo
Pôvodne uverejnené tu.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.